Chat với Cao Nguyên Xanh

Tin tức môi trường

Cơ chế quản lý tài chính Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Từ ngày 1/1/2016, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (BVMTVN) sẽ áp dụng cơ chế quản lý tài chính mới. Đây là nội dung Thông tư số 132/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính vừa được ban hành.

>>Xem thêm: Hệ thống xử lý nước thải sản xuất

quy bao ve moi truong vn

 

Theo Thông tư trên, Quỹ BVMTVN là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải bảo toàn vốn điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về ngân sách nhà nước.

Thông tư quy định rõ, vốn điều lệ của Quỹ BVMTVN đến năm 2017 là 1.000 (một nghìn) tỷ đồng. Lộ trình cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ BVMTVN thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg.

Trong đó, vốn điều lệ của Quỹ BVMTVN được bổ sung từ các nguồn ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; Quỹ đầu tư phát triển. Còn vốn hoạt động bổ sung hàng năm từ các nguồn sau: NSNN chi sự nghiệp môi trường cấp bù kinh phí tài trợ cho các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đã thực hiện hàng năm và bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ; các khoản bồi thường thiệt hại về môi trường và đa dạng sinh học nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; lệ phí bán, chuyển các chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận (CERs) thu được từ các dự án CDM thực hiện tại Việt Nam; các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Cũng theo Thông tư 132, Quỹ BVMTVN được sử dụng vốn để cho vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc. Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án bảo vệ môi trường vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tài trợ, đồng tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và không trùng lặp với nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các Bộ, ngành, địa phương chi hoạt động bảo vệ môi trường; thực hiện một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (CDM)...

Thông tư trên thay thế Thông tư số 93/2003/TT-BTC ngày 06/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ BVMTVN.

Nguồn: tinmoitruong.vn