Chat với Cao Nguyên Xanh

Tin tức môi trường

Con số tử thần về ô nhiễm tại những "Làng nghề đen"

tin môi trường

Hoạt động của các làng nghề đã và đang gây áp lực cho cục bộ rất lớn đến chất lượng môi trường. Kết quả khảo sát 52 làng nghề điển hình trong cả nước cho thấy, 46% trong số đó có môi trường bị ô nhiễm nặng nề, 27% ô nhiễm vừa và mưc độ ô nhiễm của các làng nghề không giảm mà còn có xu hướng gia tăng.